Polisa privatnosti

„Nezavisno udruženje novinara Srbije“, sa sedištem u Beogradu-Vračar, Resavska br. 28, matični
broj: 06975461, PIB: 100065510 (u daljem tekstu „Rukovalac podataka“, „Udruženje“ ili „NUNS“), u cilju poštovanja relevantnih propisa Republike Srbije u oblasti zaštite podataka o ličnosti i Vaših prava kao lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju ovim putem Vam dostavlja informacije vezane za obradu Vaših ličnih podataka.

 

I RUKOVALAC PODATAKA O LIČNOSTI:

 

Rukovalac podataka o ličnosti je „Nezavisno udruženje novinara Srbije“, matični broj: 06975461,
PIB: 100065510

adresa: Resavska br. 28, Beograd-Vračar
e-mail: [email protected]
telefon: 011 / 3343 255

lice za zaštitu podataka o ličnosti: Rade Đurić
adresa: Resavska br. 28, Beograd-Vračar
e-mail: [email protected]
telefon: 069 / 666 610

Ukoliko Rukovalac podataka obradu bude vršio preko drugog fizičkog ili pravnog lica (u daljem
tekstu: „Obrađivač“), obrada od strane takvog lica biće uređena ugovorom ili drugim pravno obavezujućim aktom.

 

II PRAVNI OSNOV I SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

 

Obrada Vaših podataka o ličnosti neophodna je radi izvršenja pravne obaveze Rukovaoca podataka ustanovljene Zakonom o udruženjima koja podrazumeva vođenje evidencije o članovima udruženja.

Istovremeno, obrada Vaših podataka o ličnosti neophodna je i za izvršenje ugovora zaključenog sa Vama kao licem na koje se podaci odnose, kao i za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja ugovora. Naime, s obzirom na pravnu prirodu odnosa koji se uspostavlja povodom članstva u udruženju, a koji u osnovi ima ugovor, obrada Vaših podataka o ličnosti se sprovodi po zahtevu, odnosno predlogu za prijem u članstvo, a radi provere ispunjenosti uslova za prijem u članstvo NUNS-a propisanih opštim aktima NUNS-a. Ukoliko postanete član NUNS-a, dalja obrada podataka o ličnosti sprovodiće se kako bi Vam se omogućilo ostvarivanje članskih prava u NUNS-u s jedne strane i ostvarivanje prava, odnosno ovlašćenja NUNS-a prema Vama kao članu udruženja s druge strane.

Shodno navedenom, pravni osnovi za obradu Vaših podataka o ličnosti su izvršenje pravne obaveze Rukovaoca podataka ustanovljene Zakonom o udruženjima, kao i priprema zaključenja i izvršenje ugovora u vidu članstva u udruženju.

Imajući u vidu činjenicu da gore navedena pravna obaveza Rukovaoca podataka nastaje povodom Vašeg članstva u udruženju, te da Rukovalac podataka svojim opštim aktima preuzima i druge obaveze prema Vama kao članu udruženja, bez obrade Vaših podataka o ličnosti, Rukovalac podataka navedene obaveze ne bi mogao izvršavati. Takođe, obrada Vaših podataka o ličnosti može biti neophodna i radi izvršavanja obaveza koje ste Vi preuzeli po osnovu članstva u udruženju.

U skladu sa opisanim, obrada Vaših podataka o ličnosti neophodan je uslov za sticanje statusa člana udruženja i ostvarivanje prava i obaveza po osnovu članstva u udruženju, te bi, osim u slučajevima kada se pojedina prava mogu ostvarivati po Vašoj diskreciji, uskraćivanje davanja podataka o ličnosti Rukovaoca podataka onemogućilo da postupi po zahtevu, odnosno predlogu za Vaš prijem u članstvo udruženja i onemogućilo ostvarivanje prava i obaveza po osnovu članstva u udruženju.

 

III KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI:

 

Rukovalac podataka može obrađivati sledeće kategorije podataka o ličnosti:

  • Podatke o ličnosti neophodne za proveru ispunjenosti uslova za prijem u članstvo, naročito podatke o ličnosti potrebne za popunjavanje pristupnice;
  • Podatke o ličnosti neophodne za omogućavanje ostvarivanja članskih prava ustanovljenih opštim aktima udruženja;
  • Podatke o ličnosti neophodne za ostvarivanje prava i ovlašćenja Rukovaoca podataka prema Vama kao članu udruženja, odnosno za realizaciju obaveza koje kao član udruženja imate prema Rukovaocu podataka.

IV RADNJE OBRADE:

 

U odnosu na gore navedene podatke o ličnosti i u gore navedene svrhe možemo preduzimati sledeće radnje obrade: prikupljanje, beleženje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje putem prenosa ili objavljivanja ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje ili na drugi način činjenje nedostupnim.

 

V KORISNICI, ODNOSNO PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI:

 

Uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, Vaši podaci mogu biti učinjeni dostupnim nadležnim organima zaduženim za nadzor nad primenom i poštovanjem odredaba relevantnih zakona kojima se uređuje rad udruženja i subjekata u oblasti javnog informisanja. Istovremeno, Vaši podaci o ličnosti mogu biti učinjeni dostupnim subjektima sa kojima Rukovalac podataka sarađuje radi ostvarivanja ciljeva udruženja i ostvarivanja prava i obaveza po osnovu članstva u udruženju, između ostalog licima koja Rukovaocu podataka pružaju usluge računovodstva, pravne usluge i usluge IT podrške.

Za prenose podataka o ličnosti koji se vrše u države koje nisu članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite u skladu sa propisima za zaštitu podataka o ličnosti, Rukovalac podataka preduzeće mere zaštite podataka o ličnosti i postupiće u skladu sa procedurom ustanovljenom relevantnim propisima Republike Srbije za zaštitu podataka o ličnosti.

 

VII ROK ČUVANJA I OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI:

 

Podatke o ličnosti koji se obrađuju u skladu sa ovim Obaveštenjem Rukovalac podataka obrađivaće za vreme trajanja članstva u udruženju, osim podataka o ličnosti potrebnih za ostvarivanje prava i potraživanja Rukovaoca podataka prema Vama po osnovu članstva u udruženju koji će se obrađivati najduže u rokovima zastarelosti pomenutih prava, odnosno potraživanja.

 

VIII PRAVA POVODOM OBRADE:

 

  1. pravo na obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, odnosno pravo da zahtevate i dobijete dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti,
  2. pravo na pristup, odnosno uvid u podatke o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
  3. pravo da dobijete kopiju podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
  4. pravo da zahtevate ispravku, dopunu i ažuriranje podataka o ličnosti koje o Vama obrađujemo,
  5. pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka o ličnosti,
  6. pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti,
  7. pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti koje podrazumeva Vaše pravo da podatake koje ste nam prethodno dostavili primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da navedene podatke prenesete drugom licu ili da zahtevate da Rukovalac podataka navedene podatke neposredno dostavi drugom licu.

 

Ukazujemo da pojedina prava mogu biti ograničena u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije u oblasti zaštite podataka o ličnosti, posebno u meri u kojoj je ograničenje Vaših prava neophodno radi zaštite prava i sloboda drugih lica, odnosno kako bi se obezbedilo poštovanje zakonske obaveze Rukovaoca kojom se zahteva obrada podataka, kao i podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva.

Pored gore navedenih prava, imate pravo na podnošenje žalbe, odnosno pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

RUKOVALAC PODATAKA O LIČNOSTI:

 

___________________________________
„Nezavisno udruženje novinara Srbije“
Željko Bodrožić, zastupnik