Uslovi korišćenja

1.1. Uplata donacije

Uplatilac donacije je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime uplata donacije bezuslovno pređu u svojinu Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS).

1.2.1. Unošenje iznosa donacije

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Ukoliko Vaša platna kartica nije povezana sa dinarskim računom, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u valutu Vašeg računa prema kursu Vaše banke, odnosno izdavaoca platne kartice. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Na članarinu se ne obračunava PDV.

1.2.2. Pregled uplatnice, potvrda uplatnice i plaćanje

Unosom podataka u formular (podaci o uplatiocu donacije, podaci sa platne kartice i iznos) i potvrdom na odgovarajuće dugme uplatilac donacije potvrđuje odabrani iznos donacije, nakon čega će biti preusmeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa članarinom: iznos i podatke o uplatiocu donacije. Pre potvrde narudžbenice, možete odustati od uplate donacije ili izvršiti izmene u vezi sa uplatom donacije.

Potvrdom narudžbenice uplatilac donacije vrši plaćanje donacije.

Nakon toga, ukoliko je transakcija bila uspešna, uplatiocu donacije će biti prikazano obaveštenje da je plaćanje uspešno obavljeno, a potom će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju na email adresu koju je naveo.

U slučaju da transakcija nije bila uspešna, uplatiocu donacije će biti prikazano obaveštenje o neuspelom plaćanju.

NUNS ima pravo provere svih dokumenata kod nadležnih institucija i organa. Svu odgovornost za ispravnost i autentičnost podataka koji se koriste prilikom realizovanja uplate donacije snosi član koji uplatu vrši. Falsifikovanje, izmena i zloupotreba ovih dokumenata je krivično delo. U slučaju zloupotrebe NUNS će omogućiti uvid u podatke korisnika nadležnim državnim organima.

Sve podatke Članova prikupljene putem prijavnog formulara, popnjavanjem Narudžbenice(Uplatnice) NUNS će čuvati u dobroj nameri i neće ih ustupati drugim licima osim nadležnim državnim organima u slučaju zloupotrebe ili falsifikovanja dokumenata.

Podaci o platnoj kartici koje uplatilac donacije unosi prilikom uplate donacije su vidljivi samo procesoru platnih kartica Monri Payments i Banci Intesa Beograd. NUNS ni u jednoj fazi plaćanja donacije nema pristup podacima o platnoj kartici uplatioca.

1.4. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PCI DSS sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na njihovim stranicama. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

1.5. Reklamacije

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa plaćanjem donacije, uplatilac može izvršiti reklamaciju na email adresu: [email protected].

1.6. Povraćaj uplaćene donacije

Povraćaj uplaćene donacije je moguć u slučaju da je uplata izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica, ili u slučaju da je pri uplati unet pogrešan iznos donacije, u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja.

U slučajevima pogrešnih iznosa za donacije potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene uplate donacije, na elektronsku adresu [email protected] ili poštom na adresu Resavska 28, 11000 Beograd. Uz zahtev je neophodno dostaviti i email sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon.

Uplatilac donacije će biti kontaktiran od strane NUNSa u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju će NUNS moći da isplati uplatiocu donacije samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je uplata donacije izvršena.

Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja (proveriti), što znači da će banka na zahtev NUNSa obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene uplate donacije ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

2.Zaštita privatnosti

NUNS se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih članova putem ovog sajta. NUNS prikuplja samo neophodne podatke o članovima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje članova u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o članovima se čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Svi zaposleni i saradnici NUNSa su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

NUNS se obavezuje da ne koristi podatke u druge svrhe, mimo ovlašćenja članova. Član je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od NUNSa, a NUNS je dužan da postupi u skladu sa njegovim zahtevom.

3.Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice), vlasništvo je NUNSa i ne može se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti NUNSa.

4.Komunikacija sa korisnicima

Celokupna komunikacija uplatioca donacije i NUNS-a odvija se putem email  adrese [email protected].

5.Važenje i izmene uslova korišćenja

U pogledu uplate donacije primenjuju se Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja plaćanja donacije. NUNS zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu www.nuns.rs.

Politika privatnosti

Nezavisno udruženje novinara Srbije sa adresom u Resavskoj 28, 11000 Beograd, email adresa [email protected] (u nastavku: NUNS) obrađuje vaše podatke o ličnosti, i obavezuje se i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih članova, u skladu sa važećim zakonskim okvirom Srbije i Evropske unije.

NUNS prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o članovima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge (email adresa, ime i prezime, broj telefona).

Vaši podaci se koriste za pružanje osnovnih usluga, obradu transakcija i ponude novih sadržaja i usluga. Svi podaci o članovima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni i saradnici NUNSa su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

NUNS ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje prikupljene podatke o ličnosti trećim licima i ne koristi ih ni u koje druge svrhe.

NUNS čuva vaše podatke tokom tokom trajanja usluge. NUNS ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. NUNS ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije u Srbiju, a transfer podataka se sprovodi na osnovu Standardne klauzule o zaštiti podataka o ličnosti koje je usvojila Evropska komisija. NUNS ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem NUNSa, Resavska 28, 11000, Beograd, [email protected].

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, emailom na [email protected] ili telefonom na 011 3408 900.

Izjava o konverziji

‘All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site’.
‘Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.